web tasarım whatsapp iletişim

KVKK Aydınlatma Metni

LİV YAPI GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. (KVKK) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Liv Yapı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

Şirket esas sözleşmesinde detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz (ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cep telefonu numarası, fax numarası, e-posta, cinsiyet, adres, medeni durum, motorlu taşıt plakası, kimlik bilgileri, pasaport bilgileri, konaklama ve harcama bilgileri, kredi kartı bilgileri, alışveriş bilgileri, fatura bilgileri, oda numarası, sigara kullanım bilgisi gibi) şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek, bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız, şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacıyla Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, açık rızanız ile veya kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, şirketimiz ile diğer gerçek ve tüzel kişiler arasında akdedilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenebilecektir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, açık rızanız ile veya Kanunun 8. ve 9. maddelerinde şartlar çerçevesinde, (A) maddesinde belirtilen amaçlar dahilinde ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımız, iştiraki bulunduğumuz şirketlere ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:

Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak kvkk@livyapi.com adresine veya “Basın Ekspress Caddesi No:2 Halkalı/İSTANBUL” adresine iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İlgili kişi başvuru formu için tıklayınız İNDİR